Пакування:
10 літрів, 1 літр
Умови доставки:

Товар може постачатися на умовах самовивозу і/або може бути доставлений в будь-який регіон України власним автомобільним/залізничним транспортом.

Біоприлипач ЕПАА-10

Технічні характеристики:

СКЛАД:

ЕПАА-10 отримано на основі мікробних полісахаридів ксантану, енпосану.

Переваги:

*­­­По­кра­щує при­ли­пан­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну за­вдя­ки унікаль­ним ад­ге­зивним і ре­о­логічним вла­с­ти­во­с­тям. Воско­вий наліт рос­лин, по­кри­ви шкідників і мікро­ор­ганізмів ма­ють во­довідштов­ху­вальні вла­с­ти­вості, що по­си­лює не­ба­жані стікан­ня і зни­ження ефек­тив­ності дії ро­бо­чо­го роз­чину. За­сто­су­ван­ня ЕПАА сприяє кращо­му закріплен­ню ро­бо­чо­го роз­чи­ну на ли­ст­ках. 

*­­­Рівномірно роз­поділяє ро­бо­чий роз­чин по­верх­нею ли­ст­ка. Під час на­не­сен­ня пе­с­ти­ци­ду ос­нов­ним «транс­пор­ту­валь­ним» за­со­бом слу­гує во­да, яка за по­зи­тив­них тем­пе­ра­тур та вітря­ної по­го­ди ак­тив­но ви­па­ровується, за­ли­ша­ю­чи на рос­лині сухі сліди пе­с­ти­ци­ду. Ці за­лиш­ки по­га­но по­гли­на­ють­ся рос­ли­на­ми, шкідни­ками та збуд­ни­ка­ми хво­роб. За­сто­су­вання ЕПАА дає змо­гу по­до­вжи­ти період ефек­тив­ної дії пе­с­ти­цидів і еле­ментів жив­лен­ня, поліпши­ти рівномірність їхньо­го по­ши­рен­ня рос­ли­ною.

*­­­Змен­шує мож­ливість зне­сен­ня крапель вітром і зми­ван­ня ро­бо­чо­го розчи­ну опа­да­ми. За­сто­су­ван­ня ЕПАА оп­тимізує умо­ви вне­сен­ня ЗЗР та елементів жив­лен­ня, що дає змо­гу зменши­ти кількість во­ди у ро­бо­чо­му розчині без втра­ти ефек­ту дії пре­па­ратів. Фор­му­ван­ня тон­кої плівки-носія на рос­ли­нах за­побігає зми­ван­ню до­ща­ми ро­бо­чо­го роз­чи­ну, на­не­се­но­го на ли­стя. Це дає змо­гу про­во­ди­ти ро­бо­ти із вне­сен­ня ЗЗР та еле­ментів жив­лен­ня навіть пе­ред про­гно­зо­ва­ни­ми опа­да­ми.

*­­­Має вла­с­тивість біологічно­го клею. Щоб уник­ну­ти пе­ред­час­но­го розтріску­ван­ня стручків ріпа­ку та бо­бо­вих куль­ту, рос­ли­ни за два-три тижні до зби­ран­ня вро­жаю об­при­с­кують ЕПАА в дозі 1,0–1,5 л/га у 50–150 л во­ди, ство­рю­ю­чи на­вко­ло струч­ка (бо­бу) плівку, що по­пе­ре­д­жає ви­си­пан­ня насіння.

*­­­Змен­шує ви­па­ро­ву­ван­ня і сприяє по­гли­нан­ню нічної во­ло­ги (ро­си). У кон­цен­т­раціях 10–15 мл ЕПАА в 1 л во­ди ство­рює міцну плівку на рос­линах, не пе­ре­шко­д­жа­ю­чи про­це­су га­зо­обміну. Фор­му­ван­ня на листі повітря­но- і во­до­про­ник­ної плівки за­хи­щає рос­ли­ну від не­ба­жа­ної транспірації, а в нічний час сприяє по­глинан­ню та ут­ри­ман­ню на рос­лині до­дат­ко­вої во­ло­ги.

*­­­Дає змо­гу змен­шу­ва­ти ви­ко­ри­стан­ня хімічних і біологічних ЗЗР. За­сто­су­ван­ня ЕПАА дає змо­гу зменши­ти на 20–30% нор­ми ви­т­рат пе­с­тицидів, а кратність об­ро­бок рос­лин пе­с­ти­ци­да­ми оп­тимізу­ва­ти більш ніж удвічі.

*­­­Підви­щує стійкість рос­лин до стресів. У разі ви­ко­ри­с­тан­ня ЕПАА поліпшується по­су­хостійкість рос­лин, їхня стійкість до за­мо­розків, а та­кож стресів, вик­ли­ка­них ви­ко­ри­с­тан­ням хімічних ре­чо­вин.

*Сприяє за­хи­с­ту від про­ник­нен­ня збуд­ників па­то­ген­них мікро­організмів. Підви­щує стійкість про­ти інфіку­ван­ня рос­лин ко­ре­не­ви­ми гниля­ми, бак­теріаль­ни­ми та гриб­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми.

*­­­Збільшує ча­со­вий діапа­зон і можли­вості для вне­сен­ня ЗЗР. По­го­да не завжди бу­ває спри­ят­ли­вою для вчасно­го вне­сен­ня ЗЗР та еле­ментів живлен­ня. За­сто­су­ван­ня ЕПАА роз­ши­рює ча­сові мож­ли­вості що­до їхньо­го внесен­ня, зни­жує мож­ливі втра­ти від зми­ван­ня опа­да­ми і зне­сен­ня кра­пель ро­бо­чо­го роз­чи­ну вітром.

*­­­Еко­логічно без­печ­ний. Це пре­парат на ос­нові ви­со­ко­е­фек­тив­них спо­лук біологічно­го по­хо­д­жен­ня, що повністю роз­кла­дається при­род­ни­ми мікроб­ни­ми спільно­та­ми різних типів ґрунтів про­тя­гом 60–90 діб. Не за­бруд­нює на­вко­лишнє се­ре­до­ви­ще. Мож­ли­ве спільне ви­кори­с­тан­ня з пре­па­ра­та­ми для біологічно­го за­хи­с­ту.

Застосування:

  1. Для рівномірного нанесення, розподілу та закріплення пестицидів, бактеріальних препаратів, регуляторів росту та мікродобрив, їх композицій на рослинах та підвищення на 20%-30% їх дії:
  • Обробка насіння – 0,15-0,2 л / на 1 тону насіння;
  • Обприскування посівів - 0,15-0,3 л на 1 га посівів.
  1. Для запобігання розтріскування стручків ріпаку та бобових в дозі 0,8-1,5 л (в 50-150 л води) на 1 га площі за 2-3 тижні до збору врожаю для формування тонкої еластичної плівки на рослинах;

Для захисту рослин від  впливу стресових факторів (заморозків, високих температур і посух) за рахунок зменшення коефіцієнта транспірації і закріпленню на листкової поверхні додаткової вологи (роси) – 1.0 – 1.5 л на 1 га посівів.